Партньорите по проект ECLI-BG „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, със съдействието на ИТ експерти от Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, изготвиха предложение за Спецификация на българския ECLI идентификатор. Предложението е публикувано на сайта на проекта ECLI-BG в секция „Документи“.

Предложението стъпва върху вече създадената правна рамка на националния формат на Европейския идентификатор за съдебна практика – ECLI. Тя е приета с Наредба № 4 на ВСС от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата. В Глава седма от Наредба № 4 са изброени елементите, формиращи структурата (синтаксиса) на българския ECLI идентификатор, и последователността в тяхната подредба. По отношение на трицифрените кодове на съдилищата, участващи във формирането на българския ECLI идентификатор, Наредба № 4 препраща към Правилника за администрацията в съдилищата. В допълнение, предложението за спецификация, разработено по проекта ECLI-BG, дефинира кодовете на Конституционния съд, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които ще се използват при образуването на ECLI идентификатор на техните актове – съответно „CC000“, „SC001“ и „SA002“.

След като бъде одобрена от Висшия съдебен съвет, спецификацията на националния формат на ECLI идентификатора на българските съдебни актове ще бъде публикувана на информационната страница на стандарта ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.