На 21 декември 2017 г. координаторът на проекта ECLI-BG „Апис Европа“ АД сключи договор с подизпълнител, с което беше даден старт на същинската работа по внедряването на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението ЦУБИПСА – Централен Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебни Актове.

За подизпълнител беше определена българската компания „Абати“ АД, която има значителен опит в разработването и внедряването на информационни системи в областта на електронното правосъдие. В изпълнение на поръчка на ВСС, през периода 2015-2016 г. фирмата разработва и внедрява в експлоатация Единния портал за електронно правосъдие: https://portal.justice.bg/. Преди това през 2009 г. „Абати“ АД разработва по поръчка на ВСС специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица, а през 2012 г. по договор за обществена поръчка с възложител Министерството на правосъдието разработва и внедрява Информационната система за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Компанията има действащ договор с ВСС за поддръжка на портала ЦУБИПСА, който й дава право на управление и достъп до информационните ресурси и базата данни на портала, включително да извършва промени във функционалността при нормативни изменения.

Договорът с подизпълнителя „Абати“ АД предвижда осъществяването на две основни задачи, свързани с внедряването на ECLI в портала ЦУБИПСА:

  1. Разработване и въвеждане в експлоатация на допълнителна функционалност на портала, включваща:
    • генериране на ECLI идентификатор на всички публикувани съдебни актове;
    • адаптиране на метаданните на съдебните актове към изискванията на стандарта ECLI;
    • визуализация на идентификатора ECLI наред с останалите метаданни на съдебните актове;
    • търсене по ECLI идентификатор;
  2. Разработване и въвеждане в експлоатация на Интеграционен модул, свързващ Портала ЦУБИПСА с Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice чрез механизъм за автоматизирано извличане на метаданните на съдебните актове от Интерфейса за търсене по ECLI в портала e-Justice.

В допълнение, договорът изисква от подизпълнителя да окаже необходимото съдействие на възложителя и координатор на проекта ECLI-BG „Апис Европа“ АД за тестването и въвеждането в експлоатация на Конвертиращия модул за генериране на ECLI-XML, който ще бъде разработен от последния в рамките на дейностите по проекта.

Срокът за разработването и въвеждането в експлоатация на допълнителната функционалност на портала ЦУБИПСА е 20 април 2018 г., а за разработването и въвеждането в експлоатация на Интеграционния модул – 31 май 2018 г.