На 16 ноември 2018 г. в гр. София се проведе кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. Кръглата маса бе организирана от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД като част от дейностите по изпълнявания от тези две организации проект „ECLI-BG: Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с портала e-Justice“.

Специални гости на събитието бяха Калина Чапкънова-Кючукова, член на Висшия съдебен съвет, и Милена Коцева от Министерство на правосъдието на Република България. В работата на форума взеха участие също така директорът на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на ВСС г-н Валери Михайлов и г-н Светослав Неделчев – ръководител на отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“ в същата дирекция, проф. д-р Иван Русчев от СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д-р Цветанка Лозанова от Института за държавата и правото към БАН и други специалисти в областта на правото, информационните технологии и електронното правосъдие.

Участниците в кръглата маса бяха запознати с основните резултати от изпълнението на проекта ECLI-BG – внедряването на ECLI в националния портал за публикуване на съдебна практика ЦУБИПСА и свързването му с Интерфейса на търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice, както и с проведените между 17 септември и 9 ноември 2018 г. семинари в окръжните съдилища в страната. В ползотворна дискусия се обмениха мнения между участниците относно постиженията и перспективите за бъдещи подобрения, свързани с публикуването на практика на българските съдилища.