Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) вече е въведен в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението ЦУБИПСА – Централен Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебни Актове.

Всеки един от публикуваните над 2 млн. съдебни акта в портала има присвоен ECLI номер, генериран съгласно правилата на Глава 7 от Наредба № 4 на ВСС от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, с които се определя националния формат на ECLI. ECLI номер се генерира и за всеки нов съдебен акт, който постъпва за публикуване в ЦУБИПСА.

Във връзка с въвеждането на ECLI, в портала е разработена следната допълнителна функционалност:

  • Визуализация на ECLI номера в списъка с метаданни на съдебния акт;
  • Търсене по ECLI номер – във формите за бързо търсене и разширено търсене е добавено поле, в което потребителят може да въведе ECLI номер на конкретен съдебен акт;
  • Търсене по непълен ECLI номер – потребителят може да въведе част от съставните елементи на ECLI номера. Резултатът от търсенето ще е списък с всички съдебни актове, чийто ECLI номер съдържа въведените от потребителя съставни елементи (Пример: заявката ECLI:BG:AD703:2016:201507 ще изведе списък на всички постановени през 2016 г. актове от Административен съд – Благоевград по административни дела, образувани през 2015 г.);
  • Възможност за рефериране към публикувания акт чрез URI (Uniform Resource Identifier – унифициран идентификатор на ресурс). Например:

Междувременно от компанията „Абати“ АД – подизпълнител по проект ECLI-BG – съобщиха, че вече е разработен и предаден за тестване Интеграционният модул, чиято задача е да свърже портала ЦУБИПСА с Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice. Срокът за приключване на тестването и въвеждането в експлоатация на модула е 31 юли 2018 г.