Българската съдебна практика вече е достъпна от Интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие – e-Justice. В рамките на изпълнението на проекта ECLI-BG, беше изградена свързаност между създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове – т.нар. Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА), и портала e-Justice, управляван от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Благодарение на тази връзка, решенията на българските съдилища, публикувани в ЦУБИПСА, вече са достъпни за всички юристи, гражданите и бизнеса в Европейския съюз. По този начин България става 14-та държава-членка на Съюза, която осигурява свободен достъп до практика на свои съдилища чрез Интерфейса за търсене по ECLI.

Интерфейсът за търсене по ECLI е онлайн услуга за търсене на съдебна практика на държави-членки на ЕС. Услугата обхваща съдебни актове, които имат ECLI идентификатор и метаданни, представени съгласно изискванията на стандарта ECLI. Търсачката осигурява достъп до съдебната практика на държави-членки, които, освен че са въвели ECLI на национално ниво, са изградили и свързаност на своите бази данни с Интерфейса за търсене по ECLI.

В България изграждането на такава свързаност се осъществява само 4 месеца след въвеждането на европейския идентификатор за съдебна практика в ЦУБИПСА през април 2018 г. За целта компанията „Абати“ АД – подизпълнител на изпълнявания от АПИС Европа и Съюза на юристите в България проект ECLI-BG, разработи специализиран интеграционен модул, чиято задача е да свърже портала ЦУБИПСА с Интерфейса за търсене по ECLI.

Първоначално интеграционният модул подава за индексиране от портала e-Justice данните за постановените през последните 10 години съдебни актове. След тяхното индексиране, което се очаква да приключи към средата на м. септември, ще започне и ежедневното предоставяне на данни за текущо публикуваните в портала ЦУБИПСА съдебни актове. Очаква се пълният обем на българската съдебна практика, който ще е достъпен от Интерфейса за търсене по ECLI, да достигне около 1,7 млн. съдебни акта. Това включва постановените от 2009 г. насетне решения, определения и присъди.